Какво означава целите да са "смарт"

НачалоБлогКакво означава целите да са "смарт"

Какво означава целите да са "смарт" Поставянето на цели, и постигането им, е в основата на всеки успешен проект.
Какво означава целите да са "смарт"? Ако следваме буквалния превод на думата smart, това са умни цели. Ако се задълбочим в етимологията и забележим графичното представяне, S.M.A.R.T. е абревиатура, която има мощен философски заряд при поставяне на цели.

Какво е СМАРТ? Smart или S.M.A.R.T.?

Както започнахме Поставянето на цели е в основата на всеки успешен проект. В последните години често се говори за смарт цели, което в общият случай се приема като умни цели. Това понятие е използвано за пръв път в средата на 20 век, и започна да се използва широко с бурното развитие на компютърните технологии.

Следвайки буквалния превод на smart, означава целите да са умни. Какво се случва, ако се разгледа думата, като поставим между буквите по една точка и вместо smart използваме S.M.A.R.T.

S.M.A.R.T. е философия. Поставянето на цели чрез тази философия изисква освен креативност и адекватност. Изисква ясна преценка на обстоятелствата, на намеренията, на времето и възможността изобщо да се постигне определена цел. И не на последно място: смисълът на определено действие.

S.M.A.R.T. е акроним и се използва като основен принцип за създаване на измерими цели. Нещо като тест, през който трябва да мине целта.

Академичният подход изисква да посочим следната комбинация от думи, които видно от края на изложението е възможно да са комбинация от други, модификация на предложените:

Specific - специфична, конкретна;
Measurable w/Measurement – измерима и как да се измери;
Achievable – достижима, приемлива за хората, които ще работят по нея;
Relevant – дали е „релевантна“, подходяща, отговаряща на цялата стратегия, приложима, уместна;
Time-Oriented – дали е ориентирана правилно във времето, да има ясно поставен срок и времеви график с контролни точки.

Да разгледаме на какъв тест е препоръчително да се подложи една цел, за да се определи дали тя е достатъчно умна:

Специфична:
даване на специфични отговори на въпросите: Какво трябва да се направи? Как ще се разбере, че е направено? Необходимо е да се опишат резултатите, да е ясен крайният продукт, от работата.

Описанието трябва да се направи по такъв начин, че всеки, който го прочете да възприеме еднозначно целта, при това по еднакъв начин. Да не съществува съмнение и интерпретиране.

Измерима ли е и как ще се измерва:
това качество на поставените цели се определя чрез отговори на въпроса: "Как ще разберем, че са постигнати очакванията?", "Какви са конкретните очаквания?".

Целта се дефинира в измерими понятия: количество, качество, честота, цена, краен срок, и други. Стойностите им трябва да са съотнесени към общоприети стандарти в конкретната тематика. Една цел, която се измерва количествено използва понятия като брой, обем, процент, и други. Честотата се измерва дневно, седмично, 1 от 3, и т.н. Една цел, касаеща качеството се измерва с точност, формат, съответствие с регулации, със световни тенденции и други.

Постижими цели:
при оценка на постижимостта се отговаря на въпросите „може ли човек да го направи?“, „може ли една измерима цел да бъде постигната от точно определен човек?“, „дали този човек има уменията, знанията и капацитет да отговори на очакванията?“.

Освен това, при оценяване на постижимостта на една цел се отговаря на следния въпрос: „може ли да бъде достигната в определеното време, при дадени възможности и ресурси?“. Последните условия също трябва да се включат в S.M.A.R.T. целта, ако са фактор за нейното достигане.

Често, освен achievable, буквата А се използва за acceptable – приемлива. Важно е целта да е разбрана, и да бъде приета за тяхна от хората, които ще работят по нея. Виж „отговори на въпроса ЗАЩО“.

Подходящи / уместни / релевантни / реалистични
Обикновено поставянето на цели е в рамките на определен стратегически план. Оценката на „релевантността“ се проверява чрез въпроси от типа на „нужно ли е да се направи / трябва ли да се прави?“, „защо?“ и „какво ще бъде влияниято?“,  други.  

Целта трябва да е съобразена със стратегическия план на и плана за действие за постигане на целите, поставени в него.

Ориентирана във времето:
да има краен срок, да е проследима, да има график за изпълнение на конкретните задачи. Проверката на този критерий се извърша чрез отговор на въпроса: "Кога ще се направи?", "Какъв е крайният срок", други. 

Освен краен срок, една задача целта трябва да има и контролни точки (времеви граафик), заложени предварително. Възможно е една задача да има само краен срок или дата на настъпване на събитие (пример: 7 седмици след, две години от, при сертифициране на, други). Има случаи, в които крайният срок или настъпването на събитие е действителният край на задачата,  понякога това е начало на следваща.

Контролните точки са много полезни, тъй като екипът, който изпълнява целта има възможност да проследи напредъка, да оцени постигнатото и да направи корекции или модификации, ако се налага, за да се получи краен резултат, който отговаря на очакванията. При определени обстоятелства тези контролни точки са с цел да не се отпуска екипът/служителите и да се създаде усещане за „спешност“.

Посочените думи в абревиатурата не са единствените, за които съществува интерпретация (превод, разшифроване):

S: Significant (значима, важна), Stretching (разширяваща)

М: Meaningful (значима), Motivational (мотивираща)

А: Attainable (достижима, досегаема), Agreed (съгласувана), Ambitious (амбициозна),  Acceptable (приемлива, подходяща), Action-oriented (ориентирана към действие)

R: Realistic (реалистична, практически приложима), Result oriented (ориентирана към резултат), Reasonable (разумна, рационална), Rewarding (полезна), Resourced (осигурена с ресурси)

Т: Time-base, Timely (определена във времето), Tangible (осезаема), Trackable (проследима).

В своята работа нашата уеб агенция СМАРТ Уеб залага на С.М.А.Р.Т. цели. Разговаряме дълго с клиентите си, за да постигнем резултат, който дава възможност за тяхното развитие и разгръшане на потенциала на бизнеса им.


УниБетони - фирма за производство на бетон УниБетони - фирма за производство на бетон Уни Инвест ЕООД - строителство и продажба на имоти Уни Инвест ЕООД - строителство и продажба на имоти Адвокатска кантора Иванова и Съдружие Адвокатска кантора Иванова и Съдружие Земеделски производител Димитър Севастиянов Земеделски производител Димитър Севастиянов Viva Clinic- медицински център в Слънчев бряг Viva Clinic- медицински център в Слънчев бряг Weddingday.bg - портал за сватбени услуги Weddingday.bg - портал за сватбени услуги DreamTravel.bg - екзотични почивки от България DreamTravel.bg - екзотични почивки от България Flagman.bg - новини от Бургас и региона Flagman.bg - новини от Бургас и региона Уеб дизайн и изработка на Builder.bg, позициониране и SEO Уеб дизайн и изработка на Builder.bg, позициониране и SEO Афиа Фармаси - уеб сайт за онлайн аптека Афиа Фармаси - уеб сайт за онлайн аптека Ротари България - Дистрикт 2482 Ротари България - Дистрикт 2482 Sauber.bg - фирма за почистване Sauber.bg - фирма за почистване